preskoči na sadržaj

Osnovna škola Centar Pula

JAVNI POZIV ZA RADNO MJESTO

JAVNI POZIV ZA RADNA MJESTA

POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO POMOĆNIKA U NASTAVI

JAVNI POZIVI I NATJEČAJI

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 13. 8. 2020. 08:17

Grad Pula - Pola kao nositelj projekta raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 [više]

ODLUKA O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 9. 7. 2020. 14:05

Odluka se nalazi u privitku. 

 [više]

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU NABAVKE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 2. 7. 2020. 16:36

OŠ CENTAR objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u postupku nabavke školskih udžbenika za 1. (informatika), 2., 3. 4. (informatika), 6., 7. (osim biologie, fizke,kemije i geografije) i 8. razred (biologija, fizika, kemija).

 

U privitku se nalaze dokumenti. 

 [više]

OBAVIJEST O PONIŠTAVANJU NATJEČAJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 23. 3. 2020. 10:39

U prilogu se nalaze obavijesti.

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA- STRUČNI SURADNIK/CA PEDAGOG Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 4. 3. 2020. 10:32

Dokument se nalazi u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA- UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 4. 3. 2020. 10:31

Dokument je u prilogu. 

 [više]

Zapisnik 2. sastanka povjerenstva za odabir izleta petih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 18. 1. 2020. 11:50

Zapisnici se nalaze u prilogu. 

 [više]

JAVNI POZIV za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike petih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 20. 12. 2019. 14:46

U prilogu se nalaze javni poziv i obrazac. 

 [više]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 19. 12. 2019. 15:57

 [više]

Zapisnik sa 2. sastanka Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike šestih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 18. 12. 2019. 09:38

Zapisnik se nalazi u prilogu. 

 [više]

Javni poziv za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike šestih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 29. 11. 2019. 17:34

U prilogu se nalaze javni poziv i obazac.

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 25. 11. 2019. 07:59

OSNOVNA ŠKOLA CENTAR 

  DANTEOV TRG 2, PULA

 

KLASA: 110-01/19-01/06  

URBROJ:2168/01-55-53-01-19-1

Pula, 25.11.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: PravilnikOŠ Centar objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

   1. Voditelj/ica računovodstva - 1 izvršitelj/ica na neodređenopuno

       radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

       Mjesto rada je u sjedištu škole

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti:

1. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18).
kandidati trebaju imati i slijedeću vrstu i razinu obrazovanja :
2.  
a) završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili poslijediplomski specijalistički studij  

       ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima

b) završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili preddiplomski stručni studij ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima 

 

uz uvjet jedne godine radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka ne starijim od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
4. dokaz o državljanstvu
5. potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o vrsti i trajanju na poslovima proračunskog računovodstva
6. ostalu dokumentaciju kojom dokazuju prava na koja se pozivaju.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i  ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, broj   157/13,  152/14 i 39/18) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj121/17) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:    

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, broj 157/13,  152/14 i 39/18) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). 

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica:

http://os-centar-pu.skole.hr/oglasna_plo_a/pravilnici.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata na temelju razgovora (intervjua).

Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objaviti će na mrežnoj stranici škole, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati daju Osnovnoj školi Centar privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama, za potrebe provedbe natječajnog postupka.
 
Natječaj će se objaviti s danom 25.11.2019. godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, a krajnji rok za podnošenje prijava je 2.12.2019. godine.
 
Vlastoručno potpisane Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola CentarDanteov trg 2,

52 100 Pula s naznakom „ Natječaj za voditelja/icu računovodstva“.
 
Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole, iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema

posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
 

 

 

 

   Ravnateljica Škole:

 

________________ 

Loreta Ribarić, dipl. pedagog

 

 [više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU TRODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE ZA UČENIKE SEDMIH I OSMIH RAZREDA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 13. 11. 2019. 12:11

Obavijest uz javni poziv

Otvaranje ponuda za trodnevni izlet u Srednju Dalmaciju (sedmih i osmih razreda) prebacuje se za četvrtak, 28.11.2019. u 17h.

Javni poziv i obrazac nalaze se u prilogu.

 [više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - 4. razredi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nataša Makovac, 28. 10. 2019. 18:06

U prilogu su dokumenti:

javni poziv

obrazac javnog poziva

 [više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - 3. razredi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nataša Makovac, 25. 10. 2019. 12:56

 

Priloženi su dokumenti:

obrazac javnog poziva

javni poziv

ISPRAVAK JAVNOG POZIVA 4/19 odnosi se na broj ručkova u broju 9. točka f.; traži se jedan ručak drugoga dana.

 

 

 [više]

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA UČITELJA/UČITELJICE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 14. 10. 2019. 09:14

 [više]

JAVNI POZIV Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nataša Makovac, 14. 8. 2019. 10:16

JAVNI POZIV 

za obaljanje poslova pomoćnika/pomoćnice u nastavi 

 [više]

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA UDŽBENIKE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 18. 6. 2019. 16:19

U prilogu se nalaze potrebni dokumenti. 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 VIRTUALNE UČIONICE
RASPORED ŠKOLSKOG ZVONA

E- DNEVNIK

FACEBOOK STRANICA ŠKOLE
 
Korisni linkovi


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Centar Pula / Danteov trg 2, HR-52100 Pula / os-centar-pu.skole.hr / ured@os-centar-pu.skole.hr
preskoči na navigaciju