preskoči na sadržaj

Osnovna škola Centar Pula

POZIV NA RAZGOVOR ZA UČITELJA/ICU PRIRODE I BIOLOGIJE

Razgovori s kandidatima prijavljenim na natječaj od 18.12.-26.12.2020. za učitelja/icu prirode i biologije, nepuno određeno radno vrijeme, održat će se u OŠ Centar u ponedjeljak, 11.01.2021. od 9 sati, a prema dogovorenom rasporedu.

Razgovori će se obaviti pridržavajući se svih preporučenih epidemioloških mjera. 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

POZIV NA RAZGOVOR ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE

Razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj od 24.11.-2.12.2020. za učitelja/icu matematike na neodređeno, puno radno vrijeme, održat će se u OŠ Centar u utorak, 15.12.2020. od 17 i 30 sati.

Priloženi dokumenti:
MAT-OBAVIJEST KANDIDATIMA.docx

OBAVIJEST KANDIDATIMA- RAZREDNA NASTAVA

POZIV NA RAZGOVOR S KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ OD 24.11.-2.12.2020. ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

Razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj od 24.11.-2.12.2020. za učitelja/icu razredne nastave na neodređeno, puno radno vrijeme, održat će se u OŠ Centar u petak, 11.12.2020 od 13 i 30 sati.


Razgovori će se obaviti pridržavajući se svih preporučenih epidemioloških mjera.


                                                                                                               Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

OBAVIJEST KANDIDATIMA

POZIV NA RAZGOVOR S KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ OD 6.-14.11.2020. ZA UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA

Razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj od 6.-14.11.2020. za učitelja hrvatskog jezika na neodređeno, puno radno vrijeme, održat će se u OŠ Centar u četvrtak, 3.12.2020 od 15 i 50 do 17 sati i u petak, 4.12.2020. od 14 i 30 do 15 i 30. prema dogovorenom rasporedu sa kandidatima.
Razgovori će se obaviti pridržavajući se svih preporučenih mjera.


  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

JAVNI POZIV ZA RADNA MJESTA
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO- UČITELJ/ICA HRVATSKOGA JEZIKA
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO- UČITELJ/ICA ALBANSKOG JEZIKA
POZIV Radno mjesto: UČITELJ INFORMATIKE

Razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj od 14. listopada do 
22. listopada 2020.g. za učitelja informatike na neodređeno nepuno 
radno vrijeme održat će se u OŠ Centar u petak, 30. listopada 2020.g. 
od 8:00 sati prema dogovorenom rasporedu sa kandidatima.
Razgovori će se obaviti pridržavajući se svih preporučenih 
epidemioloških mjera.

                                     Povjerenstvo za procjenu i 
vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

Poziv na razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj od 7. listopada do 15. listopada 2020.g. za stručnog suradnika – pedagoga škole i učitelja hrvatskog jezika

 

Razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj od 7. listopada do 15. listopada 2020.g. za stručnog suradnika – pedagoga škole i učitelja hrvatskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme održat će se u OŠ Centar u srijedu, 21. listopada 2020.g. od 12,15 do 17,15 sati prema dogovorenom rasporedu sa kandidatima.

Razgovori će se obaviti pridržavajući se svih preporučenih epidemioloških mjera.

 

                                            Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

 

JAVNI POZIV ZA RADNO MJESTO
JAVNI POZIV ZA RADNA MJESTA
POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO POMOĆNIKA U NASTAVI
JAVNI POZIVI I NATJEČAJI

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 13. 8. 2020. 08:17

Grad Pula - Pola kao nositelj projekta raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

[više]

ODLUKA O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 9. 7. 2020. 14:05

Odluka se nalazi u privitku. 

[više]

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU NABAVKE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 2. 7. 2020. 16:36

OŠ CENTAR objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u postupku nabavke školskih udžbenika za 1. (informatika), 2., 3. 4. (informatika), 6., 7. (osim biologie, fizke,kemije i geografije) i 8. razred (biologija, fizika, kemija).

 

U privitku se nalaze dokumenti. 

[više]

OBAVIJEST O PONIŠTAVANJU NATJEČAJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 23. 3. 2020. 10:39

U prilogu se nalaze obavijesti.

[više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA- STRUČNI SURADNIK/CA PEDAGOG Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 4. 3. 2020. 10:32

Dokument se nalazi u prilogu.

[više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA- UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 4. 3. 2020. 10:31

Dokument je u prilogu. 

[više]

Zapisnik 2. sastanka povjerenstva za odabir izleta petih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 18. 1. 2020. 11:50

Zapisnici se nalaze u prilogu. 

[više]

JAVNI POZIV za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike petih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 20. 12. 2019. 14:46

U prilogu se nalaze javni poziv i obrazac. 

[više]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 19. 12. 2019. 15:57

[više]

Zapisnik sa 2. sastanka Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike šestih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 18. 12. 2019. 09:38

Zapisnik se nalazi u prilogu. 

[više]

Javni poziv za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike šestih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 29. 11. 2019. 17:34

U prilogu se nalaze javni poziv i obazac.

[više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 25. 11. 2019. 07:59

OSNOVNA ŠKOLA CENTAR 

  DANTEOV TRG 2, PULA

 

KLASA: 110-01/19-01/06  

URBROJ:2168/01-55-53-01-19-1

Pula, 25.11.2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: PravilnikOŠ Centar objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

   1. Voditelj/ica računovodstva - 1 izvršitelj/ica na neodređenopuno

       radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

       Mjesto rada je u sjedištu škole

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti:

1. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18).
kandidati trebaju imati i slijedeću vrstu i razinu obrazovanja :
2.  
a) završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili poslijediplomski specijalistički studij  

       ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima

b) završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili preddiplomski stručni studij ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima 

 

uz uvjet jedne godine radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka ne starijim od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
4. dokaz o državljanstvu
5. potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o vrsti i trajanju na poslovima proračunskog računovodstva
6. ostalu dokumentaciju kojom dokazuju prava na koja se pozivaju.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i  ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, broj   157/13,  152/14 i 39/18) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj121/17) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:    

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, broj 157/13,  152/14 i 39/18) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). 

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica:

http://os-centar-pu.skole.hr/oglasna_plo_a/pravilnici.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata na temelju razgovora (intervjua).

Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objaviti će na mrežnoj stranici škole, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati daju Osnovnoj školi Centar privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama, za potrebe provedbe natječajnog postupka.
 
Natječaj će se objaviti s danom 25.11.2019. godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, a krajnji rok za podnošenje prijava je 2.12.2019. godine.
 
Vlastoručno potpisane Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola CentarDanteov trg 2,

52 100 Pula s naznakom „ Natječaj za voditelja/icu računovodstva“.
 
Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole, iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema

posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
 

 

 

 

   Ravnateljica Škole:

 

________________ 

Loreta Ribarić, dipl. pedagog

 

[više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU TRODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE ZA UČENIKE SEDMIH I OSMIH RAZREDA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 13. 11. 2019. 12:11

Obavijest uz javni poziv

Otvaranje ponuda za trodnevni izlet u Srednju Dalmaciju (sedmih i osmih razreda) prebacuje se za četvrtak, 28.11.2019. u 17h.

Javni poziv i obrazac nalaze se u prilogu.

[više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - 4. razredi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nataša Makovac, 28. 10. 2019. 18:06

U prilogu su dokumenti:

javni poziv

obrazac javnog poziva

[više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - 3. razredi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nataša Makovac, 25. 10. 2019. 12:56

 

Priloženi su dokumenti:

obrazac javnog poziva

javni poziv

ISPRAVAK JAVNOG POZIVA 4/19 odnosi se na broj ručkova u broju 9. točka f.; traži se jedan ručak drugoga dana.

 

 

[više]

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA UČITELJA/UČITELJICE U PRODUŽENOM BORAVKU Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 14. 10. 2019. 09:14

[više]

JAVNI POZIV Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nataša Makovac, 14. 8. 2019. 10:16

JAVNI POZIV 

za obaljanje poslova pomoćnika/pomoćnice u nastavi 

[više]

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA UDŽBENIKE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Koroman Lavižati, 18. 6. 2019. 16:19

U prilogu se nalaze potrebni dokumenti. 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


VIRTUALNA KNJIŽNICA
 
E- DNEVNIK

 
RASPORED ŠKOLSKOG ZVONA

 
FACEBOOK STRANICA ŠKOLE
 
 
Korisni linkovi


 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
TRAŽILICA


Napredno pretraživanje
Traži
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 25. 11. 2015.

Ukupno: 112670
Danas: 35
 
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 
 > NATJEČAJ I JAVNI POZIVI - PONUDE  > Objavljeni natječaji i javni pozivi
CMS za škole logo
Osnovna škola Centar Pula / Danteov trg 2, HR-52100 Pula / os-centar-pu.skole.hr / ured@os-centar-pu.skole.hr
preskoči na navigaciju