2020-07-15 13:58:41

ODLUKA O ODABIRU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA ©KOLSKU GODINU 2020./2021. I POPIS ODABRANIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA PREMA NOVOM KURIKULUMU

U privitku se nalazi Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala uz Popis drugih obrazovnih materijala prema novom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021.

Postupak odabira proveden je sukladno èlanku 16. Zakona o ud¾benicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. 

 


Osnovna ¹kola Centar Pula